Zwietrzelina bentonitowa

Zwietrzelina bentonitowa powstaje wskutek przeobrażenia kwaśnych skał wulkanicznych. Zwietrzelina ta znajduje zastosowanie w:

  • produkcji sorbentonawozów,
  • rekultywacji hałd górniczych i technologicznych,
  • uszczelnianiu terenów wysypisk śmieci oraz rekultywacji wysypisk już wypełnionych,
  • odlewnictwie do mas formierskich i rdzeniowych,
  • produkcji koagulantów do uzdatniania wód i oczyszczania ścieków, produkcji ziem bielących do odbarwiania oleju rzepakowego,
  • produkcji sorbentów do oczyszczania wód i gruntów skażonych związkami organicznymi i metalami ciężkimi.

Zwietrzelina bentonitowa towarzysząca bazaltom złoża “Krzeniów” została rozpoznana i udokumentowana w 1990 roku. W 1993 roku uzyskaliśmy koncesję na jej wydobywanie.
W wyniku prac badawczych przeprowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie potwierdzona została przydatność naszej zwietrzeliny bentonitowej do produkcji bentonitu stosowanego w przemyśle odlewniczym jako lepiszcza do mas formierskich i rdzeniowych.
Właściwości fizyko – chemiczne oferowanej zwietrzeliny bentonitowej stwarzają szerokie możliwości wykorzystania w dziedzinie ochrony środowiska, między innymi do:

  • produkcji sorbentonawozów, to jest nawozów zawierających wieloletnie dawki składników odżywczych roślin, a także do bezpośredniego nawożenia zdegradowanych obszarów przemysłowych i leśnych;
  • wykładania niecek na wysypiska śmieci oraz do rekultywacji wysypisk już wypełnionych;
  • rekultywacji hałd górniczych i technologicznych, na których gromadzone są odpady toksyczne (również odpady z zakładów chemicznych).

Badania przydatności zwietrzeliny bentonitowej ze złoża “Krzeniów” dla celów przemysłowych i ochrony środowiska prowadzone były również na Politechnice Wrocławskiej przez zespół Prof. Mariana Rutkowskiego.

Przeprowadzone badania wstępne wykazały, że oferowana przez nas zwietrzelina bentonitowa może zostać wykorzystana do produkcji koagulantów glinowo-żelazowych lub glinowo-żelazowo krzemionkowych do uzdatniania wód i oczyszczania ścieków. Stwierdzono, że w temperaturze 100°C 50-procentowy kwas siarkowy powoduje rozkład zwietrzeliny. Powstałe sole siarczanowe glinu i żelaza wykazują zadawalające właściwości koagulacyjno – adsorpcyjne w procesie oczyszczania wód i ścieków. Wytwarzane ze zwietrzeliny bentonitowej koagulanty mogą być konkurencyjne w stosunku do aktualnie produkowanych w Polsce.

Wykazano również, że odpowiednio rozdrobniona zwietrzelina aktywowana 20-procentowym kwasem siarkowym charakteryzuje się wysokimi właściwościami odbarwiającymi olej rzepakowy, przewyższającymi zdolnościami rafinującymi aktualnie wytwarzane w Polsce ziemie bielące oparte na importowanym surowcu smektytowym.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wskazują na wysokie zdolności sorpcyjne węglowodorów rozpuszczonych w wodzie. Dzięki tym własnościom mogą one znaleźć zastosowanie do wytwarzania tanich sorbentów do oczyszczania wód i gruntów skażonych związkami organicznymi i metalami ciężkimi, a także ekranów zabezpieczających przed migracją tych zanieczyszczeń z istniejących obszarów skażenia.

Proszek kamienny – Mączka bazaltowa

Pragniemy Państwu zaoferować mączkę bazaltową o uziarnieniu 0 – 0,063 mm. Materiał sprzedawany jest luzem na samochody ciężarowe.