Technologia produkcji kopalni Wilków

Pozyskanie bazaltu stanowiącego surowiec wyjściowy do procesu przerobu rozpoczyna się od robót przygotowawczo-odkrywkowych. Roboty te polegają na usunięciu znad warstwy skały zgromadzonej tam ziemi, korzeni i innych materiałów. Podczas tych czynności Przedsiębiorstwo stara się zabezpieczyć żyzne warstwy gleby w celu zastosowania ich do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Po zakończeniu robót przygotowawczo-odkrywkowych rozpoczynają się prace wiertniczo-strzałowe. W skale wierci się pionowe otwory o długości około 25 m i średnicy 105 mm. Otwory te są następnie zapełniane materiałem wybuchowym i detonowane. W wyniku wybuchu następuje odspojenie i rozdrobnienie fragmentu ściany skalnej.
Pozyskany w ten sposób surowiec skalny jest wstępnie selekcjonowany i przewożony do kruszarni wstępnej. Kruszarnia wstępna wyposażona została w największą w kraju i jedną z największych w Europie kruszarek stożkowych firmy Krupp, której nominalna wydajność wynosi 1000 – 1200 ton na godzinę.
Po wstępnym skruszeniu rozpoczyna się etap dalszego przerobu polegający na kilkakrotnym kruszeniu i sortowaniu surowca skalnego aż do uzyskania pożądanych wyrobów finalnych. Sortowanie odbywa się na przesiewaczach wyposażonych w specjalnie dobrane zestawy stalowych lub poliuretanowych sit przemysłowych. Kruszenie prowadzone jest w stacjonarnych kruszarkach stożkowych zapewniających stopniowe rozdrobnienie kruszonej skały do wymaganych rozmiarów.
Zakład przeróbczy wyposażony jest w dwie równoległe linie produkcyjne zapewniające możliwość produkcji nawet w przypadku awarii jednego z ciągów produkcyjnych.
Cały proces produkcji poddawany jest kontroli. Kontrola dokonywana jest przez pracowników zatrudnionych na danych stanowiskach produkcyjnych oraz przez pracowników Laboratorium.
Pracownicy Laboratorium w określonych odstępach czasu kontrolują przebieg procesu produkcyjnego pobierając próby w toku produkcji. Na podstawie uzyskanych wyników proces jest ewentualnie korygowany w celu zapewnienia klientom wymaganych cech wyrobów finalnych.
Wyroby finalne poddawane są codziennym badaniom mającym na celu określenie kategorii produkowanych kruszyw. W przypadku stwierdzenia w czasie badań jakichkolwiek odchyleń dyskwalifikujących dany wyrób uruchamiane jest zorganizowane działanie mające na celu zapobieżenie otrzymaniu przez Klienta kruszywa niezgodnego z ustalonymi wymaganiami.
Przebadane i dopuszczone do sprzedaży wyroby składowane są w oddzielnych – zadaszonych boksach. Z boksów tych prowadzony jest załadunek na samochody ciężarowe przy pomocy ładowarek kołowych oraz do wagonów kolejowych,  poprzez system przenośników taśmowych, umożliwiających ładowanie równocześnie dwóch pociągów jednocześnie – różnymi wyrobami.
Wszystkie wyroby opuszczające Przedsiębiorstwo posiadają deklarację zgodności wystawioną przez odpowiednie służby i potwierdzającą zgodność wyrobów z wymaganiami normy.